Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie van 01/08/2022


Bedankt voor uw bezoek aan onze website www.thaiorchidmassage.be.


Deze Algemene voorwaarden gelden op onze website en in de zaak gelden.

Uw boeking, deelname of aankoop impliceert de kennisname en de aanvaarding van deze Algemene voorwaarden en onze Disclaimer, welke op elk ogenblik beschikbaar is op onze website of in de zaak.1.Algemeen


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Thai Orchid Massage en de klant in onze salons en op onze website, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.


2.Aansprakelijkheid


 1. Thai Orchid Massage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling, tenzij de klant kan bewijzen dat er sprake is van een grove fout of opzet. In dat geval komt alleen de schade in aanmerking waartegen Thai Orchid Massage verzekerd is.
 2. Thai Orchid Massage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend of verzwegen gezondheidsaspect door de klant.
 3. Thai Orchid Massage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.
 4. Thai Orchid Massage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor al dan niet bewust foutief doorgegeven persoonlijke informatie (naam, telefoonnr., e-mail) door de klant.


3.Verplichtingen van Thai Orchid Massage


 1. Thai Orchid Massage staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.
 2. Thai Orchid Massage zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
 3. Thai Orchid Massage zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 4. Thai Orchid Massage zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
 5. Thai Orchid Massage voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.
 6. Uit respect voor u als klant, onze andere klanten en onze therapeuten hechten wij een groot belang aan de hygiëne. Thai Orchid Massage zorgt er steeds voor dat alle handdoeken en massagetafelbekledingen gewisseld worden na iedere klant, en dat ook de nodige andere zaken ontsmet worden.


4.Verplichtingen van de klant


 1. De klant dient alle correcte gegevens aan Thai Orchid Massage te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.
 2. De klant dient bij het boeken van een afspraak met cadeaubon verplicht het nummer van de bon op te geven.
 3. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Thai Orchid Massage op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.
 4. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Thai Orchid Massage op de hoogte te brengen van eventuele medische aandoeningen of lopende medische behandelingen.
 5. De klant wordt gevraagd op tijd te komen, dit uit respect naar ons toe en naar de andere klanten toe die nog een afspraak hebben na u.


5.Betaling


 1. Thai Orchid Massage vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.
 2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
 4. De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van het Thai Orchid Massage op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.
 5. Een factuur kan verkregen worden. U dient hiervoor het formulier aan de receptie in te vullen. De factuur wordt dan per e-mail verstuurd.


6.Cadeaubons


 1. Alle cadeaubons zijn 1 jaar geldig.
 2. De cadeaubons kunnen eenmalig verlengd worden voor 1 jaar, mits deze nog niet meer dan 1 maand vervallen zijn. De administratieve kost voor deze eenmalige verlenging bedraagt 20€. Hiervan kan enkel afgeweken worden indien dit specifiek op onze website vermeld wordt.
 3. Bij het boeken van een afspraak met cadeaubon is de klant verplicht het nummer van de bon op te geven.
 4. Indien de klant zonder verwittiging niet komt opdagen op de afspraak zal de cadeaubon definitief uit ons systeem verwijderd worden. De klant kan dan met deze bon geen nieuwe afspraak meer maken.
 5. De cadeaubons kunnen nooit omgeruild worden tegen cash. Er zal ook geen wisselgeld op het eventueel resterend tegoed betaald worden, dit kan enkel gebruikt worden voor een andere massage.7.Annuleringsvoorwaarden


 1. De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren of verplaatsen. Dit kan steeds kosteloos tot minstens 4 uur vooraf aan de afspraak.
 2. Wanneer de klant de afspraak niet 4 uur voor de afspraak annuleert of verplaatst, mag het Thai Orchid Massage het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
 3. Wanneer de klant zonder verwittigen meer dan 15 minuten te laat komt, mag Thai Orchid Massage de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
 4. In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.


8.Klachten


 1. Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 3 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij Thai Orchid Massage.
 2. Thai Orchid Massage zal binnen 3 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.


9.Beschadiging & diefstal


 1. Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in onze salons beschadigt, dan heeft Thai Orchid Massage het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
 2. Diefstal wordt door Thai Orchid Massage altijd direct bij de politie gemeld.


10.Behoorlijk gedrag


De klant dient zich in onze salons te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft Thai Orchid Massage het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot onze salons te weigeren.

Enige vorm van erotische of sensuele massages worden niet gegeven. Klanten die hier toch om vragen worden meteen verzocht het salon te verlaten en zijn niet meer welkom in onze zaak.


11.Recht


Op elke overeenkomst tussen Thai Orchid Massage en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.